スポンサーサイト

一定期間更新がないため広告を表示しています

カテゴリ:- | | - | - | -
タイ語 機械用語
シャフト เพลา
廃油 はいゆ น้ำมันที่ใช้แล้ว (Waste oil)
奨励金 しょうれいきん เงินสนับสนุน(จากรัฐ ฯลฯ)
ホッパー ถังป้อน,ถังเก็บ
PVCコンパウンド PVC Compound
LPG充填所 LPGじゅうてんしょ ปั๊มแก็ส LPG
併設する へいせつする การจัดตั้งสถานที่ 2 แห่งไว้ด้วยกัน
初回 しょかい ครั้งแรก
(国が)補助する (くにが)ほじょする (รัฐ)ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน
制約する せいやくする การตั้งเงื่อนไข
独断する どくだんする การตัดสินใจเองโดยลำพัง
モトが取るまで จนถึงจุดคืนทุน
ガスこんろ เตาแก๊ส
カテゴリ:- | 19:28 | comments(0) | trackbacks(0) | -
タイ語 工業用語
(を)研磨する (を)けんまする การเจีย,เจียระไน(เครื่องประดับ)
筋肉苦痛 きんにくぐつう ปวดกล้ามเนื้อ
外観が良すぎる がいかんがよすぎる ผิวสายดีเกินไป
叩き はたき ไม้ปัดฝุ่น
埃払い ほこりばらい ปัดฝุ่น
放送する ほうそうする การประกาศเสียงตามสาย
正式版 せいしきばん ฉบับทางการ
変圧器 へんあつき เครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้า
カテゴリ:- | 19:54 | comments(0) | trackbacks(0) | -
タイ語 会話
負荷(運転) ふか(うんてん) วิ่งเครื่องแบบ)On load
バルブ วาล์วต่าง ๆ
軟水 なんすい Soft water
経費管理 けいひかんり การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
余分に よぶんに มากเกินกว่าที่จำเป็น
スライド式 スライドしき แบบสไลด์(ปิด-เปิด)
補充する ほじゅうする การเสริมให้เพียงพอ เช่น การเติมสต็อก
ワイヤコンジット ที่ร้อยสายไฟ
観賞魚用水槽 かんしょうぎょようすいそう ตู้ปลา
カーラーバッチ แม่สีที่นำมาผสมกับ PVC, PE, XLPE
カテゴリ:- | 15:52 | comments(0) | trackbacks(0) | -
難しいタイ語
テストラン待ち テストランまち รอเทสรัน(เครื่องจักร)
実施状態 じっしじょうたい สภาพการดำเนินงาน,ปฎิบัติงาน
外部監査 がいぶかんさ External audit
内部監査 ないぶかんさ Internal audit
表彰式 ひょうしょうしき พิธีมอบรางวัล
エネルギー署 エネルギーしょ กรมพลังงาน
(に)移管する (に)いかんする โอนย้ายหน้าที่ความรับผิดชอบไปหน่วยงานอื่น
風水(師) ふうすい(し) (สินแสดู)ฮวงจุ้ย
人選する じんせんする การเลือกคน
組織図 そしきず แผนผังองค์กร(บุคลากรต่างๆ)
従業員からの苦情 じゅうぎょういんからのくじょう เรื่องร้องทุกข์จากพนักงาน
規定書 きていしょ หนังสือกฎระเบียบ(ของบริษัท)
カテゴリ:- | 21:36 | comments(0) | trackbacks(0) | -
タイ語中級2
完了する かんりょうする จบ,เสร็จสิ้น
損金 そんきん มูลค่าความเสียหาย
テストラン待ち テストランまち รอเทสรัน(เครื่องจักร)
実施状態 じっしじょうたい สภาพการดำเนินงาน,ปฎิบัติงาน
外部監査 がいぶかんさ External audit
内部監査 ないぶかんさ Internal audit
表彰式 ひょうしょうしき พิธีมอบรางวัล
エネルギー署 エネルギーしょ กรมพลังงาน
(に)移管する (に)いかんする โอนย้ายหน้าที่ความรับผิดชอบไปหน่วยงานอื่น
カテゴリ:- | 18:58 | comments(0) | trackbacks(0) | -
タイ語会話
代替品 だいたいひん สินค้าทดแทน

前回 ぜんかい เมื่อครั้งที่แล้ว

前倒しする まえだおしする การเลื่อนขึ้นมาให้เร็วขึ้นกว่ากำหนด

繰り上げる くりあげる การเลื่อนขึ้นมาให้เร็วขึ้นกว่ากำหนด

買い溜めする かいだめする การซื้อกักตุนไว้

軸受金具 じくうけかなぐ เหล็กรับแกนหมุนดรัมซึ่งติดอยู่ตรงกลางดรัม

生産状態 せいさんじょうたい สถานการณ์การผลิต同様 どうよう สภาพเดียวกัน

回収する かいしゅうする การรวบรวมกลับคืนมา เช่น ดรัมที่ให้ลูกค้ายืมไป
カテゴリ:- | 02:29 | comments(0) | trackbacks(0) | -
本日のタイ語 上級
代替品 だいたいひん สินค้าทดแทน
前回 ぜんかい เมื่อครั้งที่แล้ว
前倒しする まえだおしする การเลื่อนขึ้นมาให้เร็วขึ้นกว่ากำหนด
繰り上げる くりあげる การเลื่อนขึ้นมาให้เร็วขึ้นกว่ากำหนด
買い溜めする かいだめする การซื้อกักตุนไว้
軸受金具 じくうけかなぐ เหล็กรับแกนหมุนดรัมซึ่งติดอยู่ตรงกลางดรัม
生産状態 せいさんじょうたい สถานการณ์การผลิต
同様 どうよう สภาพเดียวกัน
回収する かいしゅうする การรวบรวมกลับคืนมา เช่น ดรัมที่ให้ลูกค้ายืมไป
設置工事 せっちこうじ งานก่อสร้างติดตั้ง(เครื่องจักร)
カテゴリ:- | 20:59 | comments(0) | trackbacks(0) | -
本日のタイ語 上級
代替品 だいたいひん สินค้าทดแทน
前回 ぜんかい เมื่อครั้งที่แล้ว
前倒しする まえだおしする การเลื่อนขึ้นมาให้เร็วขึ้นกว่ากำหนด
繰り上げる くりあげる การเลื่อนขึ้นมาให้เร็วขึ้นกว่ากำหนด
買い溜めする かいだめする การซื้อกักตุนไว้
軸受金具 じくうけかなぐ เหล็กรับแกนหมุนดรัมซึ่งติดอยู่ตรงกลางดรัม
生産状態 せいさんじょうたい สถานการณ์การผลิต
同様 どうよう สภาพเดียวกัน
回収する かいしゅうする การรวบรวมกลับคืนมา เช่น ดรัมที่ให้ลูกค้ายืมไป
設置工事 せっちこうじ งานก่อสร้างติดตั้ง(เครื่องจักร)
カテゴリ:- | 20:58 | comments(0) | trackbacks(0) | -
専門用語
管理職者
かんりしょくしゃ
ผู้บริหาร
カテゴリ:- | 17:33 | comments(0) | trackbacks(0) | -
専門用語タイ語
全員承知
ぜんいんしょうち

รับทราบกันหมดทุกคน

カテゴリ:- | 20:14 | comments(0) | trackbacks(0) | -
<< | 2/3PAGES | >>